Menu

Denis Radiuk

Personal webpage and blog. Dignity. Peace. Progress

Індивідуалізація харчування: шлях до кращих можливістей

Зі свого досвіду, поки не встановив причини і не покинув їсти молочне, яєць та курки, які їдять всі.. проте не всі добре сприймають, жорстоко хворів та втрачав працездатність, просто, ми всі недообстежені.

Два роки чистого веганства за ініціативою лікаря згадую, із вдячністю. Через два місяці вже мав кращий стан шкіри та зовсім інший рівень креативності, пішли застуди, але, звісно, без ідеалізації, це життя, проте певні проблем вирішив.

Пішов з цього харчування знову-таки за ініціативою лікаря через спроби активних спортивних навантажень, де потрібно було дещо інше харчування.

Проте… Останнім часом існує певна глобальна тенденція промолочних кампаній. Взагалі, люди настільки керовані різними комунікаційними кампаніями, що інколи, брак критичного мислення долає всі безпечні для людей межі, і стає причиною втрат одних, “заробітків” інших.

А має бути… кампанія за індивідуалізоване харчування, зокрема для дітей та школярів у школах. А також формування культури відмови від інтрузивного нав’язування свого способу життя іншим, бо їм може бути недобре. Бо саме неврахування індивідуальних особливостей організму, яке можливе, виключно через завчасне обстеження на наявність харчових алергій та інших критичних обмежень, веде до формування хронічних захворювань і втрати індивідуального потенціалу людини, соціального, творчого, економічного.

Усіх досі намагаються уніфікувати, як і раніше: чому всі палять, а ти – ні, чому всі їдять морозиво, а ти – ні, чому всі їдять, роблять, … (потрібне додати), тож… робимо висновки, і – дбаємо про себе, близьких, та #лупаймосюскалу *

#denisradiuk #denissays

_ _ _
* – важливе, дисклеймер: написане є виключно висловлюванням мого досвіду і не є медичною рекомендацією, відповідно з одного боку, звертайтеся до лікаря і відповідних фахівців, з іншого боку, будь-які професійні претензії таких фахівців будуть відкинуті або ігноровані, проте конструктивні думки, звісно ж, приймаються.

Так не має бути

Соррі, що мовчав 😊 Останнім часом мовчав про серйозні речі. Хтось встиг відпочити, хтось скучити, але час не стоїть на місці і ми з AVERE Ukraine теж йдемо далі.

Далі наступні кроки, до майбутнього зменшення викидів мікрочасток від пересувних джерел забруднення. Так, це здебільшого автомобілі, і, так, наслідки їх експлуатації переважають в структурі забруднення повітря в місті Києві. І тут ми не про клімат, СО2, а про мікрочастки і громадське здоров’я. Сьогодні рано, у відвертому смороді вихлопних газів, йшов бульваром Дружби Народів за людьми, які попереду гуляли з дітьми у дитячих візочках. І це не найбільш забруднена вулиця.

Потрібні об’єктивні дані, багато даних і залучення прогресивної частини медичної спільноти, щоб зменшити вплив на здоров’я людей і не формувати майбутні хронічні захворювання, які обійдуться суспільству в копійку у вигляді зниженого рівня ВВП, якості життя та рівня задоволення від середовища міста. І частина цих даних вже є і була поширена фахівцями в доповідях орієнтованих на професійні кола. Тепер ці дані мають стати справді публічними

Так, від дорогого і неекологічного пересування меншості, страждають вони самі й більшість людей, які не взагалі не мають автомобілів, не можуть або навіть не планують їх купувати. Зокрема діти, в структурі суспільства, фактично залишаються вимушеними споживачами забруднення.

Громадський транспорт, який концентруючи людей, хоча й зменшує кількість одиниць рухомого складу в транспортному потоці, залишається примітивним, здебільшого застарілим, часто несправним, а новий з’являється з двигунами внутрішнього згорання, і є таким самим джерелом забруднення.

Ця ситуація була широко толерована суспільством, як не ціле століття, тому що на тому рівні розвитку технології, альтернативи не існувало, а її відсутність наприкінці цієї епохи, вміло продовжувалася в інтересах тих, хто заробляє на статус-кво, і ще не навчився заробляти в нових умовах, не меншою причиною була і відсутність просвіти про наявність кращого варіанту реальності для всіх.

Але… Ми вже не маємо місць для паління в літатаках, не опалюємо житла чорною піччю з димоходом крізь вікна, використовуємо каналізацію, вчимося і збільшуємо питому вагу чистих технологій в енергетиці, стандарти життя підвищуються, а перелік шкідливого неприйнятного в суспільстві чи того, що більше не ок, невпинно збільшується. Тож він має поповнитися всім, що робить повітря відмінним від такого, яким воно є від природи, і до якого ми пристосовані.

Принцип, який швидко змінить ситуацію, це “найкраще з доступного”, чи припинити балансувати на межах синтетично встановлених ГДК, гранично допустимих концентрацій, і почати говорити чесно: “так не має бути!”. І має бути чітка дорожня карта з проміжними показниками і датою вирішення проблеми. А всіх, хто відчуває запах вихлопних газів, прошу підтримати. Далі буде. І буде добре.

#nosmogging #nomoresmogging #nosmoggingcities

#avere #avereukraine #goelectric #denisradiuk #denissays #авереукраїна #елкктромобільність

#такнемаєбути #PM10 #PM25 #micriparticles #мікрочастки #zm150 #ZM150

My word to the start of GreenClinic LifeScience Academy

It’s more than necessary to speed up the transition to more sustainable management practice for business, policy making and local authorities, nonprofits and communities, as also to boost the startups based on these principles. Let’s do it together, for the entire Europe and the world. We’re starting that delivering the best instruments to the opinion leaders, with the attention to a deep feedback and strong community development for you all. To be continued… With GreenClinic LifeScience Academy

Making construction a nature friendly integration of human interests, but no more a disaster for the environment

Complete deforestation is not necessary to construction. It is possibly to integrate a building carefully, and restore the live organisms habitat, if the idea to make it sustainable is present from a zero point. Still is a permanent question to update a culture of development making a positive impact to the nature from a human intervention, improving things as smart and professional guys leaving things better than before… Not in a way like this…

Про автоматизовані маніпуляції в соціальних мережах емоціями та долями людей

(укр нижче) “…a parliamentary investigation into how Facebook and other social networks manipulated emotional and psychological responses of users by editing information supplied to them…”

“A big part of this is understanding how people respond to different types of content, whether it’s positive or negative in tone, news from friends, or information from pages they follow.”

When you will read the article, it will be very funny to see it shared by me on Facebook 🙂

To be honest, these things became too noticeable. The main object of the experiments was a correction of relations, primarily personal, many people who have a massive correspondence in facebook with a messenger, which can be effectively analyzed automatically. I guessed about a much larger scale of this, looking for articles on this subject. It is most interesting to understand exactly which algorithms and for what purpose are installed personally for each of us, why, for what purpose, and how from this a large picture of the automatic manipulations of our emotions is constructed. My advice is: break the stream of information about yourself and communicate with the same people on several different channels. None of them is perfect, but you will feel less affected by such programs. We, and not someone, have to decide for ourselves. If simplified, then critical thinking is all about it. Ignore, but better capture the “random” posts that “lead you to the thought” that someone from your loved ones, your partner, colleagues, “good or bad” is schematically captured. Remember that in the testing of such things you are marionettes. The best thing is to cut the rope, or roll it into your hand. In the end, you will see that by controlling the information that you allow the systems in your correspondence to read in your profile settings, you will change the behaviour of this bot in the way you need.

Just understand, that you likely have already made several decisions based on this manipulations, just check and correct if you want.

And the last, stopping to use the social networks, messengers, etc, is not a solution, but predicting and regulating how digital algorithms impacting yourself is a one. Be thoughtful, be conscious, watch world with the widely open eyes, avoid patterns and rails offered to you.

“… парламентське розслідування того, як Facebook та інші соціальні мережі маніпулювали емоційними та психологічними реакціями користувачів, редагуючи надану їм інформацію …” “Велика частина цього полягає в розумінні того, як люди реагують на різні типи вмісту, незалежно від того, чи це позитивні чи негативні в тоні, новини з друзів або інформація зі сторінок, які вони слідують “.

Коли ви прочитаєте статтю (використовуйте гугл перекладач) ви зрозумієте в чому іронія того, що я поширюю це саме на фейсбук 🙂

Якщо чесно, то ці речі стали занадто помітними. В основному об’єктом експериментів стала корекція відносин, насамперед особистих, багатьох людей, у кого є між собою масивна переписка в фейсбук месенджері, яка може бути продуктивно аналізована автоматично. Я здогадувався про значно більший масштаб цього, шукав статті з цього приводу. Найбільш цікаво зрозуміти, які саме алгоритми і з якою метою встановлені особисто для кожного з нас, чому, з якою метою, і як з цього будується велика картина автоматичних маніпуляцій нашими емоціями. Моя порада: розбивайте вже зараз потік інформації про себе і спілкування з тими самими людьми кількома різними каналами. Ні один з них не досконалий, але будете менш відчувати на собі вплив подібних програм. Ми, а не хтось маємо вирішувати за себе самих. Якщо спрощено, то критичне мислення це є все. Ігноруйте, а краще фіксуйте скріншотами “випадкові” пости, які “наводять вас на думки” про те, що хтось з ваших близьких, ваш партнер, колеги, “гарний або поганий”, схематично. Пам’ятайте, що в тестуванні таких речей ви – маріонетки. Найкраще, відрізати мотузки, чи намотати їх собі на руку. Зрештою, ви побачите, що контролюючи ту інформацію, яку ви дозволяєте читати системам у вашій переписці на налаштування вашого профілю, ви з змінюватимете поводження цього бота так як вам потрібно.

Просто зрозумійте, що ви, напевно, вже прийняли декілька рішень, заснованих на цих маніпуляціях, просто перевірте та виправте, якщо хочете.

І останнє, припинення користування соціальними мережами, месенджерами, і так далі, не є рішенням проблеми, натомість передбачення та регулювання, як цифрові алгоритми впливають на вас самих, таким є. Будьте вдумливими, будьте свідомими, дивіться широко відкритими очіма, уникайте шор та рельсів, які вам пропонують.

https://www.theguardian.com/technology/2014/jun/29/facebook-users-emotions-news-feeds

Ні #ПДВнаПовітря: закликаємо Верховну Раду продовжити пільги на ввезення електромобілів

Завтра 21/11/2018 об 11.00 з колегами виступлю на спільному брифінгу в Українському кризовому медіа центрі:

Ні «# ПДВнаПовітря»: активісти закликають Верховну Раду продовжити пільги на ввезення електромобілів.

Дивіться пряму трансляцію за хештегом #пдвнаповітря

Всі, хто мене знає, друзі-журналісти, блогери, активісти сталого розвитку та довкілля, просто всі, хто хотів би поставити питання, написати про це чи поширити кілька фото зі своїми коментарями, щиро запрошую до Українського Дому на 11.00. Приходьте трохи раніше, бо все буде швидко і дуже змістовно.

Висловлю свою думку, щодо причин важливості чистого транспорту для кожної людини та суспільства в цілому. Чому життя без отруйних вихлопних газів, важких металів, небезпечних мікрочасток, та пов’язаних з цим страшних хвороб, є невід’ємною частиною європейського вибору громадянського суспільства України, та чому це можливо це вже тепер. Що потрібно зробити зараз, щоб в найближчому майбутньому мати можливість вільно дихати просто на вулиці в годину пік, чому та кому це не потрібно, а також чому екологічна спільнота настільки переймається цим питанням.

Дивіться анонс брифінга і подробиці тут: https://goo.gl/tHdcDo

Translation and media release in English will be provided afterwards.

Підтримайте чистий транспорт в Україні

Технологія, яка дозволяє принести чисте повітря в міста не може бути об’єктом податкового тиску, а має бути пріоритетним напрямком розвитку держави.

Підтримайте чистий транспорт в Україні, який просто працює, без викидів діоксиду вуглецю, важких металів та мікрочасток РМ 2.5.

Підтримайте європейські стандарти стану навколишнього середовища.

Підтримайте незалежність від викопних ресурсів та можливість виправити кліматичні зміни.

Електромобільність це реальність, в якій є 100 км за ≈30 грн без бензину чи масла, і майбутнє, де на вулиці можна буде дихати чистим повітрям із дітьми, без кіптяви з вихлопних труб.

Ні #ПДВнаПовітря !

New post since a while, coming back again :-)

Becoming myself again is an interesting experience 🙂 Too slow, but it moves forward 🙂 Everyone who likes / loves me as I am, just meet me again,  I am back 🙂 Sure, everything is about philosophy, and harmony inside, nothing’s from the real world around us 🌍🎻

And people, yes, if you want:
– to be yourself, getting your own happiness from the every moment and breath of your life,
– to save everything and everyone you love and appreciate in your life,
Then, please:
– work smart, don’t mind the overloads, yes, sometimes it’s hard,
– sleep enough everyday with NO exceptions, getting to your bed not later than 10.30,
– leave any stress away of your families and couples,
– remember, that you are blessed anyway, just because you live and have close people nearby, and even if not, you are,
– remember that everything you are and everything you have is more than you’ll have if you will not appreciate all you have,
– just be yourself, just give, live full life and not expect something instead,
– do art, not emotions,
– know, things are simpler than you think,
– smile anyway, no matter what someone says or does, just smile

That’s the main lesson I have taken from my life this spring, summer and autumn. Do your own ones, but you have my ones to avoid 🙂 And yes, I’m just learning to sleep enough, successfully, I have too much lost from it, no more and never again.

How to avoid a global crisis of synthetic materials deficit

The value of oil as a source for chemical industry is underestimated. There are still no an equal and complete substitute for it among renewable sources. Continuing burning oil as a fuel is a bad idea and a danger for global economy, considering the future of a possible crisis from the deficit of oil as a resource for synthetic materials manufacturing.

The scale of possible losses is completely necessary to be defined.

To prevent or particularly reduce it, the businesses and national governments of the world together need act together developing new regulations prohibiting use of oil for energy and transport and immediately providing financing for research of new resources to provide manufacturers of materials with an alternative till at least 2030.

Як уникнути глобальної кризи дефіциту синтетичних матеріалів

Значення нафти як джерела для хімічної промисловості недооцінюється. До цих пір немає еквівалентної та повної її заміни серед поновлюваних джерел. Продовження спалювання нафти як палива є поганою ідеєю та небезпекою для світової економіки, розглядаючи майбутнє можливої кризи дефіциту нафти як ресурсу для виробництва синтетичних матеріалів.

Масштаби можливих втрат абсолютно необхідно визначити.

Щоб запобігти або частково пом’якшити це, підприємства та національні уряди світу разом повинні спільно працювати над розробленням нових правил, що забороняють використання нафти для енергії та транспорту, та негайно провадити фінансування для дослідження нових ресурсів, щоб забезпечити виробників матеріалів альтернативою, принаймні до 2030.