Про автоматизовані маніпуляції в соціальних мережах емоціями та долями людей

(укр нижче) “…a parliamentary investigation into how Facebook and other social networks manipulated emotional and psychological responses of users by editing information supplied to them…”

“A big part of this is understanding how people respond to different types of content, whether it’s positive or negative in tone, news from friends, or information from pages they follow.”

When you will read the article, it will be very funny to see it shared by me on Facebook 🙂

To be honest, these things became too noticeable. The main object of the experiments was a correction of relations, primarily personal, many people who have a massive correspondence in facebook with a messenger, which can be effectively analyzed automatically. I guessed about a much larger scale of this, looking for articles on this subject. It is most interesting to understand exactly which algorithms and for what purpose are installed personally for each of us, why, for what purpose, and how from this a large picture of the automatic manipulations of our emotions is constructed. My advice is: break the stream of information about yourself and communicate with the same people on several different channels. None of them is perfect, but you will feel less affected by such programs. We, and not someone, have to decide for ourselves. If simplified, then critical thinking is all about it. Ignore, but better capture the “random” posts that “lead you to the thought” that someone from your loved ones, your partner, colleagues, “good or bad” is schematically captured. Remember that in the testing of such things you are marionettes. The best thing is to cut the rope, or roll it into your hand. In the end, you will see that by controlling the information that you allow the systems in your correspondence to read in your profile settings, you will change the behaviour of this bot in the way you need.

Just understand, that you likely have already made several decisions based on this manipulations, just check and correct if you want.

And the last, stopping to use the social networks, messengers, etc, is not a solution, but predicting and regulating how digital algorithms impacting yourself is a one. Be thoughtful, be conscious, watch world with the widely open eyes, avoid patterns and rails offered to you.

“… парламентське розслідування того, як Facebook та інші соціальні мережі маніпулювали емоційними та психологічними реакціями користувачів, редагуючи надану їм інформацію …” “Велика частина цього полягає в розумінні того, як люди реагують на різні типи вмісту, незалежно від того, чи це позитивні чи негативні в тоні, новини з друзів або інформація зі сторінок, які вони слідують “.

Коли ви прочитаєте статтю (використовуйте гугл перекладач) ви зрозумієте в чому іронія того, що я поширюю це саме на фейсбук 🙂

Якщо чесно, то ці речі стали занадто помітними. В основному об’єктом експериментів стала корекція відносин, насамперед особистих, багатьох людей, у кого є між собою масивна переписка в фейсбук месенджері, яка може бути продуктивно аналізована автоматично. Я здогадувався про значно більший масштаб цього, шукав статті з цього приводу. Найбільш цікаво зрозуміти, які саме алгоритми і з якою метою встановлені особисто для кожного з нас, чому, з якою метою, і як з цього будується велика картина автоматичних маніпуляцій нашими емоціями. Моя порада: розбивайте вже зараз потік інформації про себе і спілкування з тими самими людьми кількома різними каналами. Ні один з них не досконалий, але будете менш відчувати на собі вплив подібних програм. Ми, а не хтось маємо вирішувати за себе самих. Якщо спрощено, то критичне мислення це є все. Ігноруйте, а краще фіксуйте скріншотами “випадкові” пости, які “наводять вас на думки” про те, що хтось з ваших близьких, ваш партнер, колеги, “гарний або поганий”, схематично. Пам’ятайте, що в тестуванні таких речей ви – маріонетки. Найкраще, відрізати мотузки, чи намотати їх собі на руку. Зрештою, ви побачите, що контролюючи ту інформацію, яку ви дозволяєте читати системам у вашій переписці на налаштування вашого профілю, ви з змінюватимете поводження цього бота так як вам потрібно.

Просто зрозумійте, що ви, напевно, вже прийняли декілька рішень, заснованих на цих маніпуляціях, просто перевірте та виправте, якщо хочете.

І останнє, припинення користування соціальними мережами, месенджерами, і так далі, не є рішенням проблеми, натомість передбачення та регулювання, як цифрові алгоритми впливають на вас самих, таким є. Будьте вдумливими, будьте свідомими, дивіться широко відкритими очіма, уникайте шор та рельсів, які вам пропонують.

https://www.theguardian.com/technology/2014/jun/29/facebook-users-emotions-news-feeds